Ngày ban hành:
04/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/09/2019
Ngày hiệu lực:
13/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực