Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổ Văn - GDCD xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020