Căn cứ vào kế hoạch số 171/KH-THPTHT ngày 31/8/2019 của Hiệu trưởng trường THPT Hòa Tú về việc lập kế hoạch năm học: 2019 - 2020