KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ SỬ - ĐỊA - GDQP&AN NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021

          TỔ: S - ĐA - GDQP& AN

   TRƯỜNG THPT HOÀ TÚ

T: S - ĐA - GDQP& AN

¾¾¾¾

Số: 1/KHCM-THPTHT

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Hòa Tú, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

Căn cứ vào kế hoạch số 149 /KH-THPTHT ngày  21/9/2020 của Hiệu trưởng trường THPT Hòa Tú về việc lập kế hoạch năm học: 2020 - 2021

Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổ Sử - Địa - GDQP&AN xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

1. Danh sách thành viên trong tổ:

Tổng số 5, trong đó: nữ: 1. Môn Lịch sử: 2, môn Địa lý: 2, môn GDQP AN: 1

Trình độ chuyên môn: thống kê cụ thể như sau:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Nữ

Đảng viên

Trình độ

Năm vào ngành

Ghi chú

Chuyên môn

TH

NN

1

Huỳnh Văn Hai

1980

 

x

ĐHSP Địa lí

A

B

2005

TT

2

Nguyễn Tấn Bảo

1986

 

 

ĐHSP Địa lí

A

B

2012

 

3

Huỳnh Thanh Đề

1976

 

x

ĐHSP Lịch sử

A

B

2002

 

4

Đặng T. Thanh Vân

 

1977

x

ĐHSP Lịch sử

A

B

2006

TTCĐ

5

Lê Quốc Thắng

1982

 

x

ĐHSP KTNN

A

 

2006

 

 

 1. Phân công giảng dạy, kiêm nhiệm, tổng số tiết trong tuần    HKI:

Stt

Họ và tên

Môn dạy

Số lớp dạy

Số tiết dạy

Số tiết kiêm nhiệm qui đổi

Tổng

GD

KN

 

K12

 

 

K11

 

K10

Chức

danh

S.tiết

1

Huỳnh Văn Hai

Địa lí

3

6

 

9

TT+CN

7

16

2

Nguyễn Tấn Bảo

Địa lí

3

 

6

15

CN

4

19

3

Huỳnh Thanh Đề

Lịch sử

4

6

 

14

CN

4

18

4

Đặng T. Thanh Vân

Lịch sử

2

 

6

10

CN+ CĐ

5

15

5

Lê Quốc Thắng

GDQP

6

6

6

18

 

 

18

 

HKII:

Stt

Họ và tên

Môn dạy

Số lớp dạy

Số tiết dạy

Số tiết kiêm nhiệm qui đổi

Tổng

GD

KN

 

K12

 

 

K11

 

K10

Chức

danh

S.tiết

1

Huỳnh Văn Hai

Địa lí

3

6

 

12

TT+CN

7

19

2

Nguyễn Tấn Bảo

Địa lí

3

 

6

12

CN

4

16

3

Huỳnh Thanh Đề

Lịch sử

4

6

 

10

CN

4

14

4

Đặng T. Thanh Vân

Lịch sử

2

 

6

14

CN

5

19

5

Lê Quốc Thắng

GDQP

6

6

6

18

 

 

18

 1. Kế hoạch giáo dục :

 

 

 

 

 

 

 

 

HKI

Khối lớp

Môn

Ban

Số tiết trong tuần

(kể cả BS)

Số cột điểm 15 p Kể cả thực hành

(trong hk)

Số cột điểm 1tiết (trong hk)

Số tiết thực hành (trong hk)

 

10

Địa

 

 

 

Cơ Bản

2

2

1

3

Sử

1

1

1

0

GDQP

1

1

1

7

 

11

Địa

1

1

1

3

Sử

1

1

1

0

GDQP

1

1

1

6

 

12

Địa

2

2

1

5

Sử

2

2

1

0

GDQP

1

1

1

6

 

 

 

 

HKII

 

10

Địa

 

 

 

 

Cơ Bản

1

1

1

4

Sử

2

2

1

0

GDQP

1

1

1

6

 

11

Địa

1

1

1

5

Sử

1

1

1

0

GDQP

1

1

1

12

 

12

Địa

1

1

1

2

Sử

1

1

1

0

GDQP

1

1

1

4

 

 1. Thuận lợi, khó khăn :

4.1. Đối với nhà trường:

  1. Thuận lợi:
 • Được sự quan tâm của Chi bộ Đảng, Lãnh đạo nhà trường cùng các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường.
 • Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ.
  1. Khó khăn:

Do nhà trường phải tự chủ về tài chính, nên kinh phí hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn còn rất hạn chế.

4.2. Đối với tổ:

    1. Thuận lợi:
 • 100% GV đạt chuẩn về chuyên môn
 • Tất cả thành viên trong tổ là lực lượng trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn khá tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Tích cực trao dồi kiến thức, thường xuyên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.
 • Có sức khoẻ, tinh thần đoàn kết tốt, tận tình giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Có 04 giáo viên là đảng viên.
    1. Khó khăn:
 • Phần lớn giáo viên ở xa trường.
 • Thiết bị hư hỏng nhiều, thiếu phòng trình chiếu nên ở bộ môn địa lí còn gặp nhiều khó khăn trong giảng dạy.
 • Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chưa nhiều, đồ dùng dạy học tự làm chưa nhiều.

4.3. Đối với học sinh: 

a. Thuận lợi:

 • Các em học sinh có ý thức học tập tương đối tốt.
 • Đa số các em đều cố gắng học vì đây là những môn các em dễ lấy điểm cao 
 • b. Khó khăn:
  • Các em đa số còn xem nhẹ môn học, chưa nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của môn học đối với thực tiễn. Dẫn đến các em thiếu thiện chí trong học tập.
  • Trình độ tiếp thu môn học không đồng đều giữa các học sinh.
  • Việc đưa môn học vào học chéo buổi gây rất nhiều khó khăn trong việc quản lí nền nếp học tập cũng như việc theo dõi ý thức chấp hành nội qui của học sinh đối với giáo viên khi đứng lớp.
   1. Kết quả năm học trước :

-  Tỷ lệ HS trên TB bộ môn của các khối lớp:

Môn

Tỷ lệ trên trung bình

Khối 10

Khối 11

Khối 12

10A1

10A#

11A1

11A#

12A1

12A#

Địa

85

65

85

75

85

75

Sử

85

70

85

75

85

75

GDQP&AN

90

80

90

80

90

90

 

  • Danh hiệu thi đua của tổ và các thành tích khác:
   • Lao động tiên tiến: 5
   • CSTĐCS: 1
   • Bằng khen tỉnh: 1
   • Giáo viên giỏi cấp trường: 3

II. NHIỆM VỤ CHUNG:

Năm học 2020 – 2021 là năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng, giữ vai trò then chốt. Đây là năm học kết thúc giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015 – 2020), đồng thời cũng là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo tinh thần Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH13 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 1. Triển khai có hiệu quả việc thực hiện tinh giảm nội dung dạy học theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Công văn số 1857/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; tiếp tục đổi mới việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của HS; tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trung học phù hợp với định hướng của Chương trình GDPT mới; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, sức khỏe cho học sinh. 
 2. Không ngừng nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên giáo dục trung học theo chuẩn hóa mới; giáo viên bộ môn chủ động xây dựng lại kế hoạch dạy học, các chủ đề dạy học trong mỗi môn học phù hợp với nội dung được điều chỉnh. tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học”, nhất là trong các tiết thao giảng, hội giảng.
 3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo hướng phát triển năng lực của HS; tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trung học phù hợp với định hướng của Chương trình GDPT mới. Tổ chức thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.
 4. Tăng cường nền nếp, kỉ cương; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” phù hợp với điều kiện của nhà trường, gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên và học sinh trong đơn vị.
 5. Tập trung nâng cao kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho giáo viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học. 
 6. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể xã hội trong việc quản lí, giáo dục toàn diện cho học sinh.

III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

 1. Nhiệm vụ:

Ngày càng nâng cao kỷ luật lao động; sống và làm việc theo pháp luật; tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức chuẩn mực của người giáo viên.

b. Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên chấp hành tốt pháp luật nhà nước, quy định của ngành, nội quy cơ quan.
        - 100% giáo viên thực hiện tốt hồ sơ chuyên môn.
        - 100% giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
        - 100% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

 1. Giải pháp:

- Thường xuyên tuyên truyền pháp luật; các quy chế của ngành; nhắc nhở thực hiện tốt các quy định của cơ quan.
        - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ; nhắc nhở, điều chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm; nhân rộng những điển hình tiên tiến.
        - Phân công nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ kịp thời để cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   1. Công tác chuyên môn:
 1. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ngày càng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học trong hoạt động dạy học. Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng các phương pháp, các kỹ thuật dạy học hiện đại, tiên tiến vào quá trình dạy học.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. Tăng cường sử dụng hình ảnh làm tăng thêm tính sinh động, tính trực quan trong bài giảng.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Kết hợp giữa hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học với sinh hoạt chuyên đề.
    - Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học: chọn những bài có nội dung khó, hoặc khó vận dụng phương pháp dạy học tích cực để nghiên cứu, thảo luận. Từng bước tiến tới đổi mới phương pháp dạy học.
      - Sinh hoạt chuyên đề: trao đổi những vấn đề khó khăn, khúc mắc trong quá trình giảng dạy của giáo viên; hoặc những vấn đề tâm đắc, cần chia sẽ…

 1. Chỉ tiêu:

- Mỗi tháng có ít nhất một tiết dạy thao giảng vận dụng các phương pháp, các kỹ thuật dạy học tích cực.

- Trong mỗi chương hoặc mỗi chuyên đề, giáo viên dạy ít nhất 3 tiết/lớp có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực hiện 3 cuộc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và 3 cuộc sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề.
 - Đối với sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, tổ đề xuất chọn chuyên đề và phân công giáo viên phụ trách từ đầu năm học.

 1. Giải pháp:

- Tổ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thảo luận tiết dạy ở tổ và tiến hành giảng dạy.

- Hỗ trợ kịp thời giáo viên trong việc soạn giảng.

- Lên kế hoạch cụ thể từ đầu năm học; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên; giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

  1. Tham gia phong trào thi đua 2 tốt :
 1. Nhiệm vụ:

- Dạy học, kiểm tra, đánh giá bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng;
- Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn;
- Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

 1. Chỉ tiêu:

Môn

Tỷ lệ trên trung bình

Khối 10

Khối 11

Khối 12

10A1

10A#

11A1

11A#

12A1

12A#

Địa

90

70

90

80

90

80

Sử

90

70

90

80

90

80

GDQP&AN

90

80

90

80

90

90

 

   • Kết quả thi THPT QG: Địa:  80%, Sử: 60 %.
  • HS đạt giải cấp tỉnh: 3
  • Danh hiệu thi đua của tổ:
    •  “ Lao động Tiên Tiến”
    • CSTĐCS: 2 người
    • Hội giảng, thao giảng: 5

b. Giải pháp:

- Xây dựng khung giáo án dùng chung cho từng khối. Tùy vào đặc điểm của từng lớp, giáo viên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế .
- Xây dựng chương trình, đề cương dạy học tăng tiết bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng.
- Tiếp tục thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; lên kế hoạch, thảo luận các nội dung sinh hoạt chuyên môn, phân công giáo viên thực hiện ngay từ đầu năm học.
 - Sưu tầm tài liệu, tăng cường nghiên cứu chuyên sâu các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi.

  1. Công tác văn thể:
 1. Nhiệm vụ:

Tham gia đầy đủ các phong trào văn thể và sinh hoạt ngoại khóa do Trường tổ chức.

 1.  Chỉ tiêu:

 100% tham gia các hoạt động văn thể và ngoại khóa.

 1. Giải pháp:

- Đôn đốc nhắc nhở nhau để thực hiện.

- Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.

  1. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
 1. Nhiệm vụ:

Tất cả thành viên trong tổ đều phải tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.

b.Chỉ tiêu:

- Tất cả các thành viên đều phải tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

   • Thường xuyên Bồi dưỡng chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học
 • 100% tự bồi dưỡng Phương pháp mới và chuyên môn

c. Giải pháp:

 Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và chỉ đạo các thành viên tích cực tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

Thời điểm

Công việc

Phụ trách thực hiện

Ghi chú

Tháng 9

- Tập trung HS vào ngày 01/9 làm công tác tổ chức lớp, sinh hoạt nội quy.

- Vệ sinh chuẩn bị khai giảng năm học ngày 03/9.

- Dự khai giảng năm học ngày 05/9/2020.

- Nắm lại sĩ số lớp đầu năm học, phân công nhiệm vụ cho ban cán sự lớp.

- Hoàn thành việc xây dựng phân phối chương trình, chuyên đề, chủ đề dạy học, kế hoạch giảng dạy năm học 2020 – 2021 chậm nhất ngày 15/9/2020.

- Xây dựng kế hoạch thao giảng, hội giảng (hoàn thành chậm nhất 19/9/2020); lên lịch dự giờ rút kinh nghiệm của tháng 9/2020.

- Họp tổ chuyên môn ngày 18/9/2020.

- Họp PHHS đầu năm ngày 19/9/2020.

- Đăng kí dạy bù các tiết vắng.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 10.

GVCN

 

GVCN

 

Toàn trường

GVCN

 

Cả tổ

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

Cả tổ

GVCN

Cả tổ

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 10

- Chuẩn bị tốt HSSS

- Lên lịch dự giờ rút kinh nghiệm và dự giờ đánh giá tiết dạy.

- Dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngày 01/10/2020.

- Họp tổ chuyên môn ngày 10/10/2020.

- Họp GVCN ngày 17/11/2020.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 10/2020.

- Đánh giá xếp loại HS tháng 9-10/2020.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 31/10/2020.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 11.

Cả tổ

Tổ trưởng

 

Toàn trường

 

Cả tổ

GVCN

GVCN

Cả tổ

Cả tổ

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 11

- Chuẩn bị tốt HSSS

- Lên lịch dự giờ rút kinh nghiệm và đánh giá tiết dạy.

- Họp tổ chuyên môn ngày 14/11/2020.

- Họp GVCN ngày 14/11/2020.

- Dự kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20/11/2020.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 11/2020.

- Đánh giá xếp loại HS tháng 11/2020.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 28/11/2020.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 12.

Cả tổ

Tổ trưởng

 

Cả tổ

GVCN

Toàn trường

 

GVCN

Cả tổ

GVCN

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 12

- Chuẩn bị tốt HSSS

- Thông báo kế hoạch kiểm tra học kì I các khối.

- Thống nhất nội dung kiểm tra học kì I.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 12/2020.  

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 26/12/2020.

- Kiểm tra học kì I từ ngày  28/12/2020 đến 02/01/2021. 

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 1.

Cả tổ

Tổ trưởng

Cả tổ

GVCN

 

Toàn trường

 

Toàn trường

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 01/2020

- Chuẩn bị tốt HSSS

- Nghỉ tết dương lịch ngày 01/01/2020.

- GVBM chấm bài, lên điểm học kì I từ ngày 11/01 đến 13/01/2021.

- GVCN hoàn thành đánh giá, xếp loại học kì I chậm nhất 14/01/2021.

- Họp tổ chuyên môn ngày 16/01/2021.

- Họp GVCN ngày 16/01/2021.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 01/2021.  

- Họp HĐSP ngày 30/01/2021.

- Lên kế hoạch tháng 2.

Cả tổ

Toàn trường

Cả tổ

 

GVCN

 

Cả tổ

GVCN

GVCN

 

Toàn trường

Tổ trưởng

 

Tháng 2

- Chuẩn bị tốt HSSS

- Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 08/02 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tí) đến hết ngày 20/02/2021 (nhằm ngày 09 tháng Giêng năm Tân Sửu).

- Ổn định lại tình hình giảng dạy; nắm lại sĩ số học sinh sau khi nghỉ Tết Nguyên đán.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 02/2021.

- Họp tổ chuyên môn ngày 27/02/2021.  

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 3.

Cả tổ

Toàn trường

 

 

 

GVCN

 

GVCN

 

Cả tổ

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 3

- Chuẩn bị tốt HSSS

- Thống nhất nội dung kiểm tra học kì II.

- Họp tổ chuyên môn ngày 13/3/2021.

- Họp GVCN ngày 14/3/2021.

- Đánh giá xếp loại học sinh tháng 3/2021.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 3/2021.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 27/3/2021.

- Kiểm tra học kì II khối 12 từ ngày 29/3 đến 03/4/2021.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 4.

Cả tổ

GVBM

Cả tổ

GVCN

Cả tổ

GVBM

Toàn trường

 

Toàn trường

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 4

- Chuẩn bị tốt HSSS

- GVBM khối 12 chấm bài, lên điểm từ ngày 05/4 đến 08/4/2021.

- GVCN đánh giá xếp loại chậm nhất 10/4/2021.

- Ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12 từ ngày 05/4/2021.

- Hoàn thành hồ sơ dự thi lớp 12 chậm nhất 15/4/2021.

- Họp tổ chuyên môn ngày 17/4/2021.

- Họp GVCN ngày 17/4/2021.

- Họp PHHS khối 12 ngày 18/4/2021.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 4/2021.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 24/4/2021.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 5.

Cả tổ

GVBM

 

GVCN

 

GVBM

 

GVCN

 

Cả tổ

GVCN

GVCN

GVCN

Toàn trường

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 5

- Chuẩn bị tốt HSSS

- Thống nhất nội dung kiểm tra học kì II.

- Kiểm tra học kì II khối 10, 11 từ ngày 10/5 đến 15/5/2021.

- GVBM khối 10, 11 chấm bài, lên điểm từ ngày 17/5 đến 19/5/2021.

- GVCN khối 10, 11 đánh giá xếp loại HS chậm nhất 20/5/2021.

- Hoàn thành chương trình khối 10, 11 theo quy định. Từ ngày 24/5 đến 29/5/2021.

- Họp PHHS khối 10, 11 ngày 26/5/2021.

- Tổng kết năm học ngày 29/5/2021.

Cả tổ

Cả tổ

Toàn trường

 

GVBM

 

GVCN

 

Cả tổ

 

GVCN

Toàn trường

 

Tháng 6

- Tiếp tục ôn tập cho HS khối 12 thi THPT quốc gia.

- Họp PHHS khối 12 chuẩn bị công tác cho điểm thi THPT quốc gia năm 2020 đặt tại trường.

- GV coi thi THPT quốc gia theo phân công của sở.

GVBM

 

GVCN

 

GVBM

 

 

V. Tổ chức thực hiện:

            Các thành viên tổ Sử - Địa - GDQP&AN căn cứ vào kế hoạch này để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Ghi chú: Duyệt HSSS vào ngày họp tổ lần 1 mỗi tháng

 

Duyệt của lãnh đạo

Người lập kế hoạch

Hiệu trưởng

 

Tổ Trưởng

Đinh Văn Sự

Huỳnh Văn Hai

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 109
Hôm qua : 191
Tháng 09 : 2.545
Năm 2021 : 21.851