KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN TỔ SỬ - ĐỊA - GDQP AN NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ vào kế hoạch số 171/KH-THPTHT ngày 31/8/2019 của Hiệu trưởng trường THPT Hòa Tú về việc lập kế hoạch năm học: 2019 - 2020

TRƯỜNG THPT HOÀ TÚ

T: S - ĐA - GDQP AN

¾¾¾¾

Số: 1/KHCM-THPTHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Hòa Tú, ngày 3 tháng 9 năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

Căn cứ vào kế hoạch số 171/KH-THPTHT ngày 31/8/2019 của Hiệu trưởng trường THPT Hòa Tú về việc lập kế hoạch năm học: 2019 - 2020

Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổ Sử - Địa - GDQP AN xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

1. Danh sách thành viên trong tổ:

Tổng số 5, trong đó: nữ: 1. Môn Lịch sử: 2, môn Địa lý: 2, môn GDQP AN: 1

Trình độ chuyên môn: thống kê cụ thể như sau:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Nữ

Đảng viên

Trình độ

Năm vào ngành

Ghi chú

Chuyên môn

TH

NN

1

Huỳnh Văn Hai

1980

 

x

ĐHSP Địa lí

A

B

2005

TT

2

Nguyễn Tấn Bảo

1986

 

 

ĐHSP Địa lí

A

B

2012

TTCĐ

3

Huỳnh Thanh Đề

1976

 

x

ĐHSP Lịch sử

A

B

2002

 

4

Đặng T. Thanh Vân

 

1977

x

ĐHSP Lịch sử

A

B

2006

 

5

Lê Quốc Thắng

1982

 

x

ĐHSP KTNN

A

 

2006

 

 

 1. Phân công giảng dạy, kiêm nhiệm, tổng số tiết trong tuần    HKI:

Stt

Họ và tên

Môn dạy

Số lớp dạy

Số tiết dạy

Số tiết kiêm nhiệm qui đổi

Tổng

GD

KN

 

K12

 

 

K11

 

K10

Chức

danh

S.tiết

1

Huỳnh Văn Hai

Địa lí

3

6

 

9

TT+CN

7

16

2

Nguyễn Tấn Bảo

Địa lí

2

 

6

14

CN+CĐ

4

19

3

Huỳnh Thanh Đề

Lịch sử

2

6

 

10

CN

5

15

4

Đặng T. Thanh Vân

Lịch sử

3

 

6

12

 

 

12

5

Lê Quốc Thắng

GDQP

5

6

6

17

 

 

17

 

HKII:

Stt

Họ và tên

Môn dạy

Số lớp dạy

Số tiết dạy

Số tiết kiêm nhiệm qui đổi

Tổng

GD

KN

 

K12

 

 

K11

 

K10

Chức

danh

S.tiết

1

Huỳnh Văn Hai

Địa lí

3

6

 

12

TT+CN

7

19

2

Nguyễn Tấn Bảo

Địa lí

2

 

6

10

CN+CĐ

4

15

3

Huỳnh Thanh Đề

Lịch sử

2

6

 

8

CN

5

13

4

Đặng T. Thanh Vân

Lịch sử

3

 

6

15

 

 

15

5

Lê Quốc Thắng

GDQP

5

6

6

17

 

 

17

 1. Kế hoạch giáo dục :

 

 

 

 

 

 

 

 

HKI

Khối lớp

Môn

Ban

Số tiết trong tuần

(kể cả BS)

Số cột điểm 15 p Kể cả thực hành

(trong hk)

Số cột điểm 1tiết (trong hk)

Số tiết thực hành (trong hk)

 

10

Địa

 

 

 

Cơ Bản

2

2

1

3

Sử

1

1

1

0

GDQP

1

1

1

7

 

11

Địa

1

1

1

3

Sử

1

1

1

0

GDQP

1

1

1

6

 

12

Địa

2

2

1

5

Sử

2

2

1

0

GDQP

1

1

1

6

 

 

 

 

HKII

 

10

Địa

 

 

 

 

Cơ Bản

1

1

1

4

Sử

2

2

1

0

GDQP

1

1

1

6

 

11

Địa

1

1

1

5

Sử

1

1

1

0

GDQP

1

1

1

12

 

12

Địa

1

1

1

2

Sử

1

1

1

0

GDQP

1

1

1

4

 

 1. Thuận lợi, khó khăn :

4.1. Đối với nhà trường:

  1. Thuận lợi:
 • Được sự quan tâm của Chi bộ Đảng, Lãnh đạo nhà trường cùng các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường.
 • Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ.
  1. Khó khăn:

Do nhà trường phải tự chủ về tài chính, nên kinh phí hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn còn rất hạn chế.

4.2. Đối với tổ:

    1. Thuận lợi:
 • 100% GV đạt chuẩn về chuyên môn
 • Tất cả thành viên trong tổ là lực lượng trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn khá tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Tích cực trao dồi kiến thức, thường xuyên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.
 • Có sức khoẻ, tinh thần đoàn kết tốt, tận tình giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Có 05 giáo viên là đảng viên.
    1. Khó khăn:
 • Phần lớn giáo viên trong tổ có tuổi nghề còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, đôi khi thiếu nhiệt huyết trong công việc.
 • Phần lớn giáo viên ở xa trường.
 • Thiết bị hư hỏng nhiều, thiếu phòng trình chiếu nên ở bộ môn địa lí còn gặp nhiều khó khăn trong giảng dạy.
 • Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chưa nhiều, đồ dùng dạy học tự làm chưa nhiều.

4.3. Đối với học sinh: a. Thuận lợi:

 • Các em học sinh có ý thức học tập tương đối tốt.
 • Đa số các em đều cố gắng học vì đây là những môn các em dễ lấy điểm cao b. Khó khăn:
  • Các em đa số còn xem nhẹ môn học, chưa nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của môn học đối với thực tiễn. Dẫn đến các em thiếu thiện chí trong học tập.
  • Trình độ tiếp thu môn học không đồng đều giữa các học sinh.
  • Việc đưa môn học vào học chéo buổi gây rất nhiều khó khăn trong việc quản lí nền nếp học tập cũng như việc theo dõi ý thức chấp hành nội qui của học sinh đối với giáo viên khi đứng lớp.
   1. Kết quả năm học trước :

-  Tỷ lệ HS trên TB bộ môn của các khối lớp:

Môn

Tỷ lệ trên trung bình

Ghi chú

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Địa

80

85

95

 

Sử

80

80

90

 

GDCD

85

90

95

 

  • Danh hiệu thi đua của tổ và các thành tích khác:
   • + Lao động tiên tiến: 6
   • + CSTĐCS: 1
   • + Bằng khen tỉnh: 2

+ Giáo viên giỏi cấp trường: 3

II. NHIỆM VỤ CHUNG:

Thực hiện chủ đề năm học của ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng

“Kỉ cương, trách nhiệm, dổi mới, sáng tạo

  1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở GDĐT triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
  2. Không ngừng nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên giáo dục trung học theo chuẩn hóa mới; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn.
  3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo hướng phát triển năng lực của HS; tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trung học phù hợp với định hướng của Chương trình GDPT mới. Tổ chức thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.
  4. Tăng cường nền nếp, kỉ cương; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” phù hợp với điều kiện của nhà trường, gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên và học sinh trong đơn vị.
  5. Tập trung nâng cao kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho giáo viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học. 
  6.  Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể xã hội trong việc quản lí, giáo dục toàn diện cho học sinh.

III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

 1. Nhiệm vụ:

Ngày càng nâng cao kỷ luật lao động; sống và làm việc theo pháp luật; tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức chuẩn mực của người giáo viên.

b. Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên chấp hành tốt pháp luật nhà nước, quy định của ngành, nội quy cơ quan.
        - 100% giáo viên thực hiện tốt hồ sơ chuyên môn.
        - 100% giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
        - 100% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

 1. Giải pháp:

- Thường xuyên tuyên truyền pháp luật; các quy chế của ngành; nhắc nhở thực hiện tốt các quy định của cơ quan.
        - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ; nhắc nhở, điều chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm; nhân rộng những điển hình tiên tiến.
        - Phân công nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ kịp thời để cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   1. Công tác chuyên môn:
 1. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ngày càng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học trong hoạt động dạy học. Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng các phương pháp, các kỹ thuật dạy học hiện đại, tiên tiến vào quá trình dạy học.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. Tăng cường sử dụng hình ảnh làm tăng thêm tính sinh động, tính trực quan trong bài giảng.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Kết hợp giữa hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học với sinh hoạt chuyên đề.
    - Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học: chọn những bài có nội dung khó, hoặc khó vận dụng phương pháp dạy học tích cực để nghiên cứu, thảo luận. Từng bước tiến tới đổi mới phương pháp dạy học.
      - Sinh hoạt chuyên đề: trao đổi những vấn đề khó khăn, khúc mắc trong quá trình giảng dạy của giáo viên; hoặc những vấn đề tâm đắc, cần chia sẽ…

 1. Chỉ tiêu:

- Mỗi tháng có ít nhất một tiết dạy thao giảng vận dụng các phương pháp, các kỹ thuật dạy học tích cực.

- Trong mỗi chương hoặc mỗi chuyên đề, giáo viên dạy ít nhất 3 tiết/lớp có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực hiện 3 cuộc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và 3 cuộc sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề.
 - Đối với sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, tổ đề xuất chọn chuyên đề và phân công giáo viên phụ trách từ đầu năm học.

 1. Giải pháp:

- Tổ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thảo luận tiết dạy ở tổ và tiến hành giảng dạy.

- Hỗ trợ kịp thời giáo viên trong việc soạn giảng.

- Lên kế hoạch cụ thể từ đầu năm học; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên; giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

  1. Tham gia phong trào thi đua 2 tốt :
 1. Nhiệm vụ:

- Dạy học, kiểm tra, đánh giá bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng;
- Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn;
- Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

 1. Chỉ tiêu:

Môn

Tỷ lệ trên trung bình

Khối 10

Khối 11

Khối 12

10A1

10A#

11A1

11A#

12A1

12A#

Địa

80

70

95

80

100

80

Sử

90

70

100

80

100

85

GDQP AN

95

90

95

90

100

95

 

   • Kết quả thi THPT QG: Địa:  75%, Sử: 60.
  • HS đạt giải cấp tỉnh: 3
  • Giáo viên giỏi cấp trường: 05
  • Danh hiệu thi đua của tổ:
    • +  “ Lao động Tiên Tiến”
    • + CSTĐCS: 2 người
    • + Hội giảng, thao giảng: 5

b. Giải pháp:

- Xây dựng khung giáo án dùng chung cho từng khối. Tùy vào đặc điểm của từng lớp, giáo viên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế .
- Xây dựng chương trình, đề cương dạy học tăng tiết bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng.
- Tiếp tục thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; lên kế hoạch, thảo luận các nội dung sinh hoạt chuyên môn, phân công giáo viên thực hiện ngay từ đầu năm học.
 - Sưu tầm tài liệu, tăng cường nghiên cứu chuyên sâu các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi.

  1. Công tác văn thể:
 1. Nhiệm vụ:

Tham gia đầy đủ các phong trào văn thể và sinh hoạt ngoại khóa do Trường tổ chức.

 1.  Chỉ tiêu:

 100% tham gia các hoạt động văn thể và ngoại khóa.

 1. Giải pháp:

- Đôn đốc nhắc nhở nhau để thực hiện.

- Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.

  1. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
 1. Nhiệm vụ:

Tất cả thành viên trong tổ đều phải tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.

b.Chỉ tiêu:

- Tất cả các thành viên đều phải tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

   • Thường xuyên Bồi dưỡng chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học
 • 100% tự bồi dưỡng Phương pháp mới và chuyên môn

c. Giải pháp:

 Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và chỉ đạo các thành viên tích cực tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

Thời điểm

Công việc

Phụ trách thực hiện

Ghi chú

Tháng 7/2019

- Ôn tập và tổ chức kiểm tra lại cho học sinh (HS) khối 10,11 năm học 2018 – 2019.

- Dự kiến phân công chủ nhiệm và chuyên môn năm học 2019 – 2020.

- Họp cán bộ chủ chốt ngày 18/7/2019.

- Họp toàn thể Hội đồng ngày 29/7/2019.

- Họp tổ chuyên môn ngày 31/7/2019.

GVBM

 

Tổ trưởng

 

Tổ trưởng

Toàn trường

Cả tổ

 

Tháng 8

-  GV được phân công dạy các khối 10,11 và 12 vào dạy theo quy định.

- GVCN các lớp ổn định công tác tổ chức lớp.

- GV dự các lớp tập huấn theo yêu cầu của Sở GD & ĐT.

- Hoàn thành việc xây dựng phân phối chương trình, chuyên đề, chủ đề dạy học, kế hoạch giảng dạy năm học 2019 – 2020.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thi chọn HS giỏi lớp 10, 11.

- Họp HĐSP và họp tổ chuyên môn ngày 31/8/2019.

- Lên kế hoạch tháng 9.

GVBM

 

GVCN

GVBM

 

 

GVBM

 

GVBM

 

Cả tổ

 

Tổ trưởng

 

Tháng 9

- Khai giảng năm học ngày 05/9/2019.

- Lập kế hoạch năm, kế hoạch hoạt động tháng 9/ 2019

- Xây dựng kế hoạch thao giảng; lên lịch dự giờ rút kinh nghiệm của tháng 9/2019.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp kiểm tra hồ sơ học sinh đầu năm học và nhập dữ liệu.

(chậm nhất 06/9/2019).

- Họp GVCN ngày 07/9/2019.

- Họp PHHS đầu năm học khối 12 ngày 07/9/2019; khối 10, 11 ngày 14/9/2019.

- Họp tổ chuyên môn ngày 14/9/2019.

- Phối hợp với đoàn trường đưa HS K10 xuống Đình Hòa Tú

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 8-9/2019.

- Họp tổ CM và họp HĐSP ngày 28/9/2019.

- Đăng kí dạy bù các tiết vắng.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 10.

Toàn trường

Tổ trưởng

 

Tổ trưởng

 

GVCN

 

 

 

 

GVCN

 

Cả tổ

Cả tổ

 

GVCN

 

Cả tổ

GVBM

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 10

- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên.. .

- Lên lịch dự giờ rút kinh nghiệm và dự giờ đánh giá tiết dạy.

- Dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngày 05/10/2019.

- Họp tổ chuyên môn ngày 11/10/2019.

- Họp GVCN ngày 19/10/2019.

- Điểm danh HS vắng tháng 10/2019.

- Đánh giá xếp loại HS tháng 9-10/2019.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 26/10/2019.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 11.

 

Tổ trưởng

 

Toàn trường

 

Cả tổ

GVCN

GVCN

Cả tổ

Cả tổ

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 11

- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên...

- Lên lịch dự giờ rút kinh nghiệm và đánh giá tiết dạy.

- Họp tổ chuyên môn ngày 16/11/2019.

- Họp GVCN ngày 16/11/2019.

- Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20/11/2019.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 11/2019.

- Đánh giá xếp loại HS tháng 11/2019.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 30/11/2019.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 12.

 

Tổ trưởng

 

Cả tổ

 

Toàn trường

 

GVCN

GVCN

Cả tổ

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 12

- Thông báo kế hoạch kiểm tra học kì I các khối.

- Thống nhất nội dung kiểm tra học kì I.

- Họp tổ chuyên môn ngày 14/12/2019.

- Họp GVCN ngày 14/12/2019.

- Kiểm tra học kì I khối 12 từ ngày 02/12 đến 07/12/2019.

- Hoàn thành chương trình học kì I khối 12 chậm nhất ngày 14/12/2019. 

- Bắt đầu chương trình học kì II khối 12 từ ngày 16/12/2019.

- Hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh khối khối 12 chậm nhất ngày 21/12/2019.

- Kiểm tra học kì I khối 10, 11 từ ngày 16/12 đến 21/01/2019.

- Hoàn thành chương trình học kì I khối 10, 11 chậm nhất ngày 28/12/2019.

- Bắt đầu chương trình học kì II khối 10, 11 từ ngày 31/12/2019.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 12/2019.  

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 28/12/2019.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 1.

Tổ trưởng

Cả tổ

Cả tổ

GVCN

GVBM

 

GVBM

 

GVBM

 

Cả tổ

 

GVBM

 

GVBM

 

GVBM

 

GVCN

 

Cả tổ

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 01/2020

- Nghỉ tết dương lịch ngày 01/01/2020.

- Hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh khối khối 10, 11 chậm nhất ngày 04/01/2020.

- Họp tổ chuyên môn ngày 18/01/2020.

- Họp GVCN ngày 18/01/2020.

- Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 21/01 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Kỉ Hợi) đến hết ngày 03/02/2020 (nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Canh Tí).

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 01/2020.  

- Lên kế hoạch tháng 2.

Toàn trường

Cả tổ

 

Cả tổ

GVCN

Toàn trường

 

 

 

GVCN

 

Tổ trưởng

 

Tháng 2

- Ổn định lại tình hình giảng dạy sau nghỉ tết Nguyên đán.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 02/2020.

- Họp tổ chuyên môn ngày 15/02/2020.  

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 29/02/2020.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 3.

Cả tổ

 

GVCN

 

Cả tổ

Cả tổ

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 3

- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên...

- Kiểm tra học kì II khối 12 từ ngày 16/3 đến 21/3/2020.

- Họp tổ chuyên môn ngày 14/3/2020.

- Họp GVCN ngày 14/3/2020.

- Đánh giá xếp loại học sinh tháng 3/2020 khối 10,11.

- Ôn tập cho HS khối 12 thi THPT quốc gia từ ngày 23/3/2020.

- Điểm danh học sinh vắng tháng 3/2020.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 28/3/2020.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 4.

 

GVBM

 

Cả tổ

GVCN

Cả tổ

 

GVBM

 

GVCN

Cả tổ

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 4

- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên...

- Hoàn thành điểm HS lớp chậm nhất 04/4/2020.

- Hoàn thành hồ sơ dự thi lớp 12 chậm nhất 10/4/2020.

- Họp tổ chuyên môn ngày 11/4/2020.

- Họp GVCN ngày 11/4/2020.

- Họp PHHS khối 12 ngày 18/4/2020.

- Đánh giá xếp loại học sinh khối 10, 11 tháng 4/2020.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 4/2020.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 25/4/2020.

- Duyệt HSSS

- Lên kế hoạch tháng 5.

 

Cả tổ

 

GVCN

 

Cả tổ

GVCN

GVCN

Cả tổ

 

GVCN

Cả tổ

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

Tháng 5

- Kiểm tra học kì II khối 10, 11 từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020.

- Hoàn thành điểm khối 10, 11 chậm nhất 16/5/2020.

- Hoàn thành chương trình ở khối 10, 11 chậm nhất 20/5/2020.  

- Họp tổ chuyên môn ngày 16/5/2020.

- Họp PHHS khối 10, 11 ngày 23/5/2020.

- Họp HĐSP ngày 23/5/2020.

- Tổng kết năm học ngày 29/5/2020.

Cả tổ

 

GVBM

 

GVBM

 

Cả tổ

GVCN

Toàn trường

Toàn trường

 

Tháng 6

- Tiếp tục ôn tập cho HS khối 12 thi THPT quốc gia đến ngày 17/6/2020.

- Họp PHHS khối 12 chuẩn bị công tác cho điểm thi THPT quốc gia năm 2020 đặt tại trường.

- GV coi thi THPT quốc gia theo phân công của sở.

GVBM

 

 

GVCN

 

 

GVBM

 

 

V. Tổ chức thực hiện:

            Các thành viên tổ Sử - Địa - GDQP AN căn cứ vào kế hoạch này để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Ghi chú: Duyệt HSSS vào ngày họp tổ lần 1 mỗi tháng

 

Duyệt của lãnh đạo

Tổ Trưởng

 

 

 

Huỳnh Văn Hai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 56
Hôm qua : 101
Tháng 01 : 2.001
Năm 2021 : 2.001