KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN ANH VĂN - CÔNG NGHỆ

TRƯỜNG THPT HÒA TÚ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỔ : ANH VĂN – CÔNG NGHỆ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số 01/KHCM                                                                   

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học: 2020– 2021

                                                              *******&*******

Căn cứ kế hoạch số 149/KH-THPTHT ngày 21 / 9 /2020 của  trường THPT Hòa Tú về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 như sau:

           Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổ Anh Văn – Công Nghệ   xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 – 2021  như sau:

 

     I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Cơ cấu nhân sự:

- Kết quả xếp loại: về phẩm chất đạo đức của giáo viên đạt loại tốt có tay nghề vững vàng

 

STT

Họ và tên GV

Năm

sinh

Nữ

Dân

Tộc

Tuổi

nghề

Đảng

viên

Đoàn

viên

Số điện thoại

Trình độ CM

 

 

TrìnhĐộ

Ngoại ngữ

Anh Văn

Trình  độ tin học

1

Trần Anh Thiện

1974

 

Hoa

20

X

 

0979446577

ĐHSP

Ngoại Ngữ

C1

B (Pháp Văn)

A

2

Nguyễn Ngọc Xuyên

1982

x

kinh

12

 

 

0979305924

ĐHSP

Cữ Nhân

B2

A

3

Trần Duy Chân

1978

x

Kinh

7

X

 

0919636927

ĐHSP Ngoại ngữ

C1

B

4

Hứa Thúy Ngọc

1982

x

kinh

15

 

x

094710

0722

ĐHSP

kĩ thuật

     B

A

5

Nguyễn Khắc

Tiệp

1983

 

kinh

15

X

 

097516

7050

ĐHSP Kĩ

thuật

nông

nghiệp

 

A

   6

Nguyễn Kim Phượng

1976

x

kinh

20

 

x

0918529889

ĐHSP Ngoại ngữ

C1

B1 (Pháp Văn)

B

 

2 . Phân công giảng dạy: Học kì I

TT

Họ và Tên GV

Môn dạy

Kiêm nhiệm

Lớp dạy

Số tiết thực dạy

Tiết kiêm Nhiệm

Chủ

Nhiệm

Tổng Cộng

1

Trần Anh Thiện

AV

TT

10a 2

12a 1,3,5

18

3

 

21

2

Nguyễn Ngọc Xuyên

AV

 

10A 1,6

11a 3,4,5

15

 

 

15

3

Trần Duy Chân

AV

TB.TTND

11A1

12A 2,4,6

21

3

 

21

4

Hứa Thúy Ngọc

KTCN

TT. TCĐ

11a1,2,3,4,5,6

12a 1,2,3,4,5,6

12

1

 

13

5

Nguyễn Khắc Tiệp

KTNN

Phó chủ tịch công đoàn

10a1,2,3,4,5,6

10

3

10a3

13

6

Nguyễn Kim Phượng

AV

 

10a3,4,5

11a2,6

15

 

 

15

 

Phân công giảng dạy: Học kì II

 

TT

Họ và Tên GV

Môn dạy

Kiêm nhiệm

Lớp dạy

Số tiết thực dạy

Tiết kiêm Nhiệm

Chủ

Nhiệm

Tổng Cộng

1

Trần Anh Thiện

AV

TT

12a 1,3,5

15

3

 

18

2

Nguyễn Ngọc Xuyên

AV

 

10A 1,6

11a 3,4,5

15

 

 

15

3

Trần Duy Chân

AV

TB.TTND

11A1

12A 2,4,6

18

3

 

21

4

Hứa Thúy Ngọc

KTCN

TT.TCĐ

11a1,2,3,4,5,6

12a 1,2,3,4,5,6

18

1

 

19

5

Nguyễn Khắc Tiệp

KTNN

Phó chủ tịch công đoàn

10a1,2,3,4,5,6

12

4

10a3

19

6

Nguyễn Kim Phượng

AV

 

10a2,3,4,5

11a2,6

18

 

 

18

 

 

3. Kế hoạch kiểm tra môn Anh Văn

 

Học

kỳ

Khối

lớp

Ban

Số tiết

trong tuần

(kể cả tiết Tăng cường)

Số cột điểm

KTTX

(trong HK)

Số cột điểm

KT 1tiết

(Giữa HK)

Số tiết

bám sát

(trong tuần)

Số tiết

thực hành

(trong HK)

 

I

10

Cơ bản

 

3

6 trong đó có (1 cột nghe và 1 cột  nói)

 

1

 

0

 

0

 

11

3

6 trong đó có (1 cột nghe và 1 cột nói)

1

0

0

 

 

12

5

6 trong đó có (1 cột nghe và 1 cột nói)

1

1

0

 

II

10

Cơ bản

 

3

6  trong đó có  (1 cột nghe và 1 cột nói)

 

1

 

0

 

0

 

11

 

3

6  trong đó có (1 cột nghe và 1 cột nói)

 

1

 

0

 

    0

 

 

 

12

 

5

6  trong đó có  (1 cột nghe và 1 cột nói)

 

1

 

0

 

0

         

 

Kế hoạch kiểm tra môn Công Nghệ

Học

kỳ

Khối

lớp

Ban

Số tiết

trong tuần

 

Số cột điểm

KTTX

(trong HK)

Số cột điểm

KT 1tiết

(Giữa HK)

Số tiết

bám sát

(trong tuần)

Số tiết

thực hành

(trong HK)

I

10

Cơ bản

1

3

1

 

2

11

1

3

1

 

5

12

1

2

1

 

5

II

10

Cơ bản

2

3

1

 

8

11

2

3

1

 

 

12

2

2

1

 

 

4. Thuận lợi, khó khăn :

4.1/- Đối với nhà trường:

 a/- Thuận lợi:

    Được sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường cùng các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường, Hội Phụ Huynh Học Sinh cũng như chính quyền sở tại. Cơ sở vật chất đầy đủ, thiết bị dạy học được cung cấp hằng năm thuận tiện cho công việc dạy và học.

  b/- Khó khăn:

   Do nhà trường phải tự chủ về tài chính, nên kinh phí hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn còn rất hạn chế.

  4.2- Đối với tổ:

a/- Thuận lợi:

   Tất cả thành viên trong tổ là lực lượng trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn vững vàng. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Tích cực trao dồi kiến thức, thường xuyên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Có sức khỏe, tinh thần đoàn kết tốt, tận tình giúp đỡ đồng nghiệp. Các thành viên của tổ đều có phẩm chất chính trị tốt.

b/- Khó khăn:

    T ghép nên khó khăn trong quản lí tổ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chưa nhiều, đồ dùng dạy học tự làm chưa nhiều. Được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau (Cử Nhân, Sư phạm). Do giáo viên trong tổ còn trẻ nên kinh nghiệm sư phạm còn chưa nhiều. Đối với môn Anh Văn còn thiếu rất nhiều về thiết bị nghe nhìn, băng đĩa hổ trợ dạy các kỹ năng.

4.3/- Đối với học sinh:

a/- Thuận lợi:

   Học sinh nhận thức được tầm quang trọng của môn Anh Văn  là môn thi chính thức trong kì thi TN THPTQG, tinh thần học tập có chuyển biến tích cực. Đối với môn Công Nghệ các em học sinh có ý thức học tập tương đối tốt. Đa số các em đều cố gắng học vì đây là những môn các em dễ lấy điểm cao

 b/- Khó khăn:

Các em học sinh có ý thức học tập đầu năm chưa tốt.Trình độ tiếp thu môn học không đồng đều giữa các học sinh

5. Kết quả năm học trước :

   Tỉ lệ tốt nghiệp môn anh văn đạt chưa cao

Tỉ lệ HS trên TB bộ môn của các khối lớp:

KHỐI

12

11

10

LỚP

MÔN

12A1

12A#

11A1

11A#

10A1

10A#

ANH VĂN

70

55

60

55

65

55

CÔNG NGHỆ

100

90

100

90

100

90

                                                                                                                                           

Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 0

Giáo viên giỏi cấp trường: 01

 6/6 thành viên trong tổ đạt danh hiệu “ Lao động Tiên Tiến”      

II.CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

1. Tiếp tục triển khai thực có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong quản lý tổ chuyên môn: nâng cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của giáo viên “đổi mới, sáng tạo trong dạy học” và bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường. Chú trọng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của giáo viên và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của HS làm trung tâm, đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học. Khuyến khích giáo viên tiếng Anh tích cực, tự học, tự rèn luyện để nâng cao tay nghề và chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh.

4. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường, thực hiện công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

5.  Phát triển về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

 

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

 1. Công tác tư tưởng chính trị:

a. Chỉ tiêu:

 • 100% thành viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • 100% thành viên tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị hè.
 • 100% thành viên thực hiện tốt cuộc vận động hai không với bốn nội dung Nói không với tiêu cực trong thi cử, chống bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm phẩm chất đạo đức của nhà giáo và học sinh không ngồi nhầm lớp”. Thực hiện tốt cuộc vận động Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường.
 • Phấn đấu trong năm học tới có 01 giáo viên được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

-  100% thành viên trong tổ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

b. Giải pháp:

 • Thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành đến giáo viên.
 • Luôn xây dựng được tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
 • Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm và động viên tinh thần của các thành viên.
 • Ý thức trách nhiệm tự rèn luyện của các thành viên?
 1. Công tác chuyên môn :

a. Chỉ tiêu:

 • Dạy đúng và đủ chương trình, không cắt xén hoặc dồn tiết
 • Thực hiện các cột kiểm tra đúng qui định.
 • 100% giáo viên lên lớp phải có giáo án.
 • Thực hiện công tác chuyên môn, sổ sách, hội họp và báo cáo theo qui định của trường.
 • Mỗi giáo viên dự giờ 3 tiết / HK
 • Mỗi giáo viên thao giảng 1 tiết/Hk có ứng dụng công nghệ thông tin

- Có 06 giáo viên tham gia  viết SKKN hoặc NUKHSPUD tỉ lệ 100 %

- Tỷ lệ HS yếu, kém ở các khối lớp không quá 4%

        - Xây dựng 4 chuyên đề dạy học/năm và đăng lên trang trường học kết nối.

        - Thực hiện việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học?

b. Giải pháp:

 • Soạn giáo án trước khi lên lớp 01 tuần (có duyệt của Tổ Trưởng)
 • Đề kiểm tra phải có ma trận đề, biểu điểm, đáp án và có nhận xét kết quả làm bài của học sinh.
 • Đề kiểm tra phải đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng.
 • Chấm chữa bài kiểm tra kịp thời.
 • Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm và động viên tinh thần của các thành viên.
 1. Tham gia phong trào thi đua 2 tốt :

a. Chỉ tiêu:

Tỷ lệ HS trên TB bộ môn của các khối lớp:

KHỐI

12

11

10

LỚP

MÔN

12A1

12A#

11A1

11A#

10A1

10A#

ANH VĂN

80

60

60

50

60

50

CÔNG NGHỆ

100

90

100

90

100

90

 

Tỉ lệ tốt nghiệp có 60 % đạt điểm 3.0 ( Trên tổng số thí sinh đăng kí dự thi)

             Chỉ tiêu thi đua:

       - Số giáo viên đăng kí tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường là: 5/6

       - Số giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là: 01

                 - Có 6 thành viên trong tổ đạt danh hiệu “ Lao động Tiên Tiến” đạt 100%

       - Thao giảng: 6 tiết/ Hk có ứng dụng công nghệ thông tin.

    - Mỗi giáo viên phải thao giảng đủ số tiết theo quy định của nhà trường và tổ chuyên môn.

                 - Mỗi giáo viên phải dự giờ thăm lớp đủ số tiết theo qui định của nhà trường và tổ chuyên môn.

b. Giải pháp:

 • Tổ trưởng phải luôn gương mẫu và đi đầu trong mọi phong trào của tổ đặc biệt là công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm và động viên tinh thần của các thành viên.
 • Sự tâm huyết và trách nhiệm của các thành viên?
 1. Công tác văn thể:

a. Chỉ tiêu:

 • Tham gia các phong trào văn thể và sinh hoạt ngoại khóa do Trường, Sở tổ chức.
 • 100% tham gia các hoạt động Văn thể và Ngoại khóa.

b. Giải pháp:

 • Đôn đốc nhắc nhở nhau để thực hiện.
 • Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.
 1. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Chỉ tiêu:

 • Tất cả thành viên trong tổ đều phải tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
 • Tất cả các thành viên đều phải tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

-   100% giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và thực hiện đạt hiệu quả

 • Tự học nâng cao Trình độ ngoại ngữ, tin học
 • Việc ứng dụng các phần mềm dạy học trong giảng dạy
 • Có 3 giáo viên đạt C1 và 1 giáo viên đạt B2

b. Giải pháp:

 

 • IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

 

Thời gian

                Nội dung công việc

  Phụ trách

  thực hiện

Nhận Xét kết quả

Tháng

   8

 

 

 

Tháng 8 năm 2020: từ ngày 23/8 đến 31/8/2020

- Phân công chuyên môn, phân công chủ nhiệm.

- Lấy ý kiến bổ nhiệm TT, TPCM, TTVP.

 

- Lãnh đạo

- Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

   9

 

Tháng 9 năm 2020: Hoạt động chủ điểm “Kỉ niệm ngày Quốc khánh (02/9)”

Tuần 01: từ ngày 07/9 đến 12/9/2020.

Tuần 02: từ ngày 14/9 đến 19/9/2020.

Tuần 03: từ ngày 21/9 đến 26/9/2020.

Tuần 04: từ ngày 28/9 đến 03/10/2020.

- Tập trung HS vào ngày 01/9 làm công tác tổ chức lớp, sinh hoạt nội quy.

- Tổng vệ sinh chuẩn bị khai giảng năm học ngày 03/9.

- Khai giảng năm học ngày 05/9/2020.

- Giáo viên chủ nhiệm nắm lại sĩ số lớp đầu năm học, phân công nhiệm vụ cho ban cán sự lớp.

        - Các tổ chuyên môn hoàn thành việc xây dựng phân phối chương trình, chuyên đề, chủ đề dạy học, kế hoạch giảng dạy năm học 2020 – 2021 chậm nhất ngày 15/9/2020.

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thao giảng, hội giảng (hoàn thành chậm nhất 19/9/2020); lên lịch dự giờ rút kinh nghiệm của tháng 9/2020.

- Khối 10 thực hiện chuyên đề Tenses ở tuần 3 và 4

- Họp tổ chuyên môn ngày 19/9/2020.

- Họp PHHS đầu năm ngày 26/9/2020.

- Công Nghệ khối 11 Chủ đề 1 : Hình chiếu vuông góc

- Công Nghệ khối 12 Chủ đề 1: Linh kiện điện tử

- Công Nghệ khối 12 Chủ đề 1Chủ đề 2: Linh kiện bán dẫn (tuần 4)

- Tổ trưởng chuyên môn cùng các thành viên trong tổ ( gvcn)thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

   10

 

Tháng 10 năm 2020: Hoạt động chủ điểm “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”.

Tuần 05: từ ngày 05/10 đến 10/10/2020.

Tuần 06: từ ngày 12/10 đến 17/10/2020.

Tuần 07: từ ngày 19/10 đến 24/10/2020.

Tuần 08: từ ngày 26/10 đến 31/10/2020.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của 01 giáo viên (GV); kiểm tra công tác chủ nhiệm của 01 GV; kiểm tra đột xuất 01 giáo viên.

- Các tổ chuyên môn lên lịch dự giờ rút kinh nghiệm và dự giờ đánh giá tiết dạy.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngày 03/10/2020.

- Họp tổ chuyên môn ngày 10/10/2020.

- Công đoàn tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

- Họp GVCN ngày 17/11/2020.

- Đoàn trường phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 10/2020.

- Đánh giá xếp loại HS tháng 9-10/2020.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 31/10/2020.

  - Công Nghệ 10 Chủ Đề Một số tính chất của đất trồng

 - Khối 11 chủ đề “ Listening Skills” ở tuần 11

 

- Tổ trưởng chuyên môn cùng các thành viên trong tổ thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

   11

 

Tháng 11 năm 2020: Hoạt động chủ điểm “Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam”.

Tuần 09: từ ngày 02/11 đến 07/11/2020.

Tuần 10: từ ngày 09/11 đến 14/11/2020.

Tuần 11: từ ngày 16/11 đến 21/11/2020.

Tuần 12: từ ngày 23/11 đến 28/11/2020.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 01 giáo viên; kiểm tra chuyên đề 01 giáo viên; kiểm tra đột xuất 01 giáo viên; kiểm tra hoạt động của 01 tổ chuyên môn.

- Các tổ chuyên môn lên lịch dự giờ rút kinh nghiệm và đánh giá tiết dạy.

- Họp tổ chuyên môn ngày 14/11/2020.

        - Họp GVCN ngày 14/11/2020.      

- Tổng kết các phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (Đoàn trường phụ trách).

- Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20/11/2020.

- GVCN điểm danh HS vắng tháng 11/2020.

- Đánh giá xếp loại HS tháng 11/2020.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 28/11/2020.

- Tổ trưởng chuyên môn cùng các thành viên trong tổ thực hiện

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

   12

 

Tháng 12 năm 2020: Hoạt động chủ điểm “Kỉ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Tuần 13: từ ngày 30/11 đến 05/12/2020.

Tuần 14: từ ngày 07/12 đến 12/12/2020.

Tuần 15: từ ngày 14/12 đến 19/12/2020.

Tuần 16: từ ngày 21/12 đến 26/12/2020.

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn của 01 tổ chuyên môn; kiểm tra hoạt động sư phạm 01 giáo viên; kiểm tra đột xuất 01 giáo viên; kiểm tra công tác chủ nhiệm của 01 giáo viên.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 12/2020. 

- Sơ kết công tác thu học phí.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 26/12/2020.

- Kiểm kê tài sản cuối năm từ 28/12 đến 31/12/2020.

- Công Nghệ 11 Chủ đề 2: Bản vẽ xây dựng

 

-Lãnh đạo cùng Tổ trưởng chuyên môn cùng cả tổ thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

    1

 

Tháng 01 năm 2021: Hoạt động chủ điểm “Kỉ niệm ngày Học sinh - Sinh viên”

Tuần 17: từ ngày 28/12/2020 đến 02/01/2021.

- Nghỉ tết dương lịch ngày 01/01/2021.

Tuần 18: từ ngày 04/01 đến 09/01/2021.

Kiểm tra học kì I từ 04/01 đến 08/01/2021

Bắt đầu học kì II từ ngày 11/01/2021.

Tuần 19: từ ngày 11/01 đến 16/01/2021.

Tuần 20: từ ngày 18/01 đến 23/01/2021.

Tuần 21: từ ngày 25/01 đến 30/01/2021.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 01 giáo viên; kiểm tra đột xuất 01 giáo viên; kiểm tra hồ sơ kế toán, thủ quỹ cuối năm.

- Ôn lại truyền thống ngày “Học sinh - Sinh viên”.

- GVBM chấm bài, lên điểm học kì I từ ngày 11/01 đến 13/01/2021.

- GVCN hoàn thành đánh giá, xếp loại học kì I chậm nhất 14/01/2021.

- Họp tổ chuyên môn ngày 16/01/2021.         

- Họp GVCN ngày 16/01/2021.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 01/2021. 

- Họp HĐSP ngày 30/01/2021.

- Khối 10 chuyên đề “ Conditional sentences Type 1,2,3” ở tuần 20

 

- Tổ trưởng chuyên môn cùng cả tổ thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

    2

Tháng 02 năm 2021: Hoạt động chủ điểm “Kỉ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.        

Tuần 22: từ ngày 01/02 đến 06/01/2021.

 • Ôn lại truyền thống ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Phân công trực Tết Nguyên đán.

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 08/02 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tí) đến hết ngày 20/02/2021 (nhằm ngày 09 tháng Giêng năm Tân Sửu).

- Công Nghệ 10  Chuyên đề ‘Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản’.

 

Tuần 23: từ ngày 22/02 đến 27/02/2021.

- Ổn định lại tình hình giảng dạy; nắm lại sĩ số học sinh sau khi nghỉ Tết Nguyên đán.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 02/2021.

- Họp tổ chuyên môn ngày 27/02/2021. 

- Khối 11 chủ đề “ Relative clauses and Relative pronouns”

- Công Nghệ 10  Chủ đề ‘Chế biến lương thực, thực phẩm’.

- Tổ trưởng chuyên môn cùng cả tổ thực hiện

 

 

Tháng

   3

 

 

Tháng 3 năm 2021: Hoạt động chủ điểm “Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Tuần 24: từ ngày 01/3 đến 06/3/2021.

Tuần 25: từ ngày 08/3 đến 13/3/2021.

Tuần 26: từ ngày 15/3 đến 20/3/2021.

Tuần 27: từ ngày 22/3 đến 27/3/2021.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 01 giáo viên; kiểm tra hoạt động chuyên môn của 01 tổ chuyên môn; kiểm tra đột xuất 01 giáo viên; kiểm tra công tác chủ nhiệm của 01 giáo viên.

- Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 (Công đoàn xây dựng kế hoạch).

- Tổ chức thi nghề phổ thông theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tổng kết các phong trào thi đua chào mừng 26/3 và tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đoàn (Đoàn trường xây dựng kế hoạch).

- Họp tổ chuyên môn ngày 13/3/2021.         

- Họp GVCN ngày 14/3/2021. 

- Đánh giá xếp loại học sinh tháng 3/2021.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 3/2021.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 27/3/2021.

- Công Nghệ 11 Chủ đề 3: Động cơ đốt trong từ tuần 26 đế tuần 30

- Công Nghệ 12 Chủ đề 3: Máy điện xoay chiều ba pha

Tuần 28: từ ngày 29/3 đến 03/4/2021: kiểm tra học kì II đối với HS khối 12.

 

- Tổ trưởng chuyên môn cùng cả tổ thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

    4

Tháng 4 năm 2021: Hoạt động chủ điểm “Kỉ niệm ngày thống nhất đất nước” 

Tuần 29 : từ ngày 05/4 đến 10/4/2021.

Tuần 30: từ ngày 12/4 đến 17/4/2021.

Tuần 31: từ ngày 19/4 đến 24/4/2021.

Tuần 32: từ ngày 26/4 đến 01/5/2021.

- GVBM khối 12 chấm bài, lên điểm từ ngày 05/4 đến 08/4/2021.

- GVCN đánh giá xếp loại chậm nhất 10/4/2021.

- Ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12 từ ngày 05/4/2021.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 01 giáo viên; kiểm tra đột xuất 01 giáo viên; kiểm tra công tác chủ nhiệm của 01 giáo viên.

- Hoàn thành hồ sơ dự thi lớp 12 chậm nhất 15/4/2021.

- Họp tổ chuyên môn ngày 17/4/2021.

- Họp GVCN ngày 17/4/2021.

- Họp PHHS khối 12 ngày 18/4/2021.

- GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 4/2021.

- Họp tổ chuyên môn và họp HĐSP ngày 24/4/2021.

 

Giáo viên được phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

    5

 

Tháng 5 năm 2021: Hoạt động chủ điểm “Kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động” 

Tuần 33: từ ngày 03/5 đến 08/5/2021.

Tuần 34: từ ngày 10/5 đến 15/5/2021.

Tuần 35: từ ngày 17/5 đến 22/5/2021.

 • Kiểm tra học kì II khối 10, 11 từ ngày 10/5 đến 15/5/2021.
 • GVBM khối 10, 11 chấm bài, lên điểm từ ngày 17/5 đến 19/5/2021.
 • GVCN khối 10, 11 đánh giá xếp loại HS chậm nhất 20/5/2021.

Tuần 36: từ ngày 24/5 đến 29/5/2021.

- Hoàn thành chương trình khối 10, 11 theo quy định.

- Họp PHHS khối 10, 11 ngày 26/5/2021.

- Tổng kết năm học ngày 29/5/2021.

 

 

Giáo viên được phân công

 

Tháng

     6

 • Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12.

 

Giáo viên được phân công

 

 

(Từng tháng sẽ có kế hoạch dự giờ, thao giảng và Câu Lạc Bộ Anh Văn cụ thể bổ sung)

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

    Nhằm phục vụ công tác giảng dạy tốt hơn nay tổ Anh Văn – Công Nghệ có những đề xuất như sau:

- Sữa chữa và mua sắm thêm thiết bị  kịp thời.   

 

      Duyệt của Lãnh đạo                                           Hòa Tú, ngày 19 tháng 9 năm 2020

                                                                                                           TM.TCM

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

                                                                                                 Trần Anh Thiện

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 86
Hôm qua : 57
Tháng 03 : 143
Năm 2021 : 4.278