Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
19/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
19/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định ban hành Quy chế dân chủ năm học 2019 - 2020

Ngày ban hành:
17/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, năm học 2019 - 2020

Ngày ban hành:
13/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực